FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक मिति
आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम Monday, August 7, 2023 - 16:29
मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम Sunday, July 23, 2023 - 11:35
मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम Saturday, July 16, 2022 - 13:07
मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम Thursday, July 1, 2021 - 13:40
मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । Tuesday, June 29, 2021 - 12:58
आ.व २०७७।०७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम। Wednesday, November 18, 2020 - 14:45
मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७७/०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम Wednesday, June 24, 2020 - 17:59
मेल्लेख गाउँपालिका बजेट २०७६-०७७ Monday, February 17, 2020 - 11:23
मेल्लेख गाउँपालिका चौथो गाउँ सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ को बजेट बक्तव्य Tuesday, July 2, 2019 - 12:01
मेल्लेख गा.पा को आ.व २०७५/७६ को बार्षिक बजेट Monday, September 24, 2018 - 13:09